ISO

Quy trình sản xuất của công ty TNHH Vĩnh Tiến luôn đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức BSI (http://www.bsigroup.com.vn/) cấp chứng nhận.

ISO 9001: 2008, Quality management system- Requirements (Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu), là phiên bản thứ 4 của tiêu chuẩn trong đó phiên bản đầu tiên được ban hành vào năm 1987 và đã trở thành chuẩn mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp-khách hàng

Top